Staršie verzie dokumentov:

Smernica SZZ č. 1 - Podmienky pre zaradenie a financovanie ÚTM
Smernica SZZ č. 1 – Podmienky pre zaradenie a financovanie útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) Slovenského zápasníckeho zväzu marec 2019
Smernica SZZ č. 1 – Vzdelávanie trénerov a rozhodcov

Smernica SZZ č. 2 - Disciplinárny poriadok

Smernica SZZ č. 3 - Registračný a prestupový poriadok

Smernica SZZ č. 4
Smernica SZZ č. 4 - Per rollam

Smernica SZZ č. 5 Financovanie útvarov talentovanej mládeže

Smernica SZZ č. 6
Smernica SZZ č. 6 – o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SZZ a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SZZ
Smernica SZZ č. 6 – Top Team SZZ

Smernica SZZ č. 7 - Čerpanie finančných prostriedkov pre účely reprezentácie SR

Smernica SZZ č. 8 - o poskytovaní cestovných náhrad
- Príloha č.1 smernice 8 – Poskytovanie cestovných náhrad
- Príloha č.2 smernice 8 – Použitie vlastného motorového vozidla
- Príloha č.3 smernice 8 – Správa z pracovnej cesty
- Príloha č.4 smernice 8 – Správa a výsledky zo športovej akcie

Smernica SZZ č. 9 – o odmenách, príspevkoch a náhradách, finančných cenách a poplatkoch
Smernica SZZ č. 9 – upravená 27.2. 2019
- Príloha č.1 smernice 9, rozhodcovská rovnošata
Smernica SZZ č. 9 - aktuálna 4.12.2018
Smernica SZZ č. 9 – Odmeny, finančné ceny a prostriedky

Smernica SZZ č. 10 – o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov SZZ

Smernica SZZ č. 11 - centrá mládeže

Smernica SZZ č. 12 - aktuálna 4.12.2018
Smernica SZZ č. 12 - menný zoznam ÚTM

Smernica SZZ č. 13 - Top Talent Team

TOP