Prihlášky, tlačivá a metodický materiál

Prihlášky SZZ

Názov
Prihláška k organizácií M-SR a MT 2019
Prihláška k evidencii v Slovenskom zápasníckom zväze
Prihláška na M-SR
Prihláška na MT
Prihláška na SDL, Extraligu, I.SL
Prihláška na školenie rozhodcov
Prihláška na školenie trénerov

Tlačivá SZZ

Názov
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Zrušenie hosťovania na Slovensku
Prestup na Slovensku
Hosťovanie na Slovensku
Povolenie štartu v zahraničí – prestup
Povolenie štartu v zahraničí – hosťovanie
Povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii – (OSTARŠENIE)

Tlačivá – finančné

Názov
Zmluva o dobrovolníckej činnosti SZZ
Náhrada za stratu času
Povolenie na použitie vlastného auta
Vyúčtovanie odmien – honoráre
Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov
Dohoda o pracovnej činnosti – hromadná

Tlačivá – súťažné

Názov
Správa hlavného rozhodcu
Bodovacie lístky na domáce súťaže

Tlačivá – reprezentácia

Názov
Trénerská deklarácia k UWW licencií
Lekárske potvrdenie k UWW licencii
Cestovný príkaz
Správa z pracovnej cesty
Požiadavka na zabezpečenie akcie SZZ

TOP