Zväz

Slovenský zápasnícky zväz je samostatným dobrovoľným, politicky nezávislým záujmovým športovým združením, ktoré tvoria organizačné články zápasníckeho športu – oddiely, kluby a individuálni členovia. SZZ je členom Medzinárodnej federácie zápasenia (UWW) a Európskej federácie zápasenia (UWW-Europe).

Hlavnými úlohami SZZ sú najmä:

 1. zabezpečovanie rozvoja zápasenia v SR, ochrana a obhajovanie záujmov všetkých členov združených v SZZ;
 2. organizácia zápasníckeho športu v SR, organizácia zápasníckych súťaží na území SR, vytváranie podmienok pre činnosť a rozvoj zápasenia v SR;
 3. zabezpečovanie reprezentácie SR v medzinárodných súťažiach, ako sú Olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, medzinárodné turnaje, medzištátne stretnutia, medzinárodné pohárové súťaže a pod.;
 4. zastupovanie záujmov zápasenia v orgánoch, komisiách, organizáciách a združeniach na území SR a v medzinárodných športových organizáciách;
  zastupovanie a
 5. presadzovanie záujmov zápasenia pred orgánmi štátnej správy (verejnej moci) a orgánmi územnej alebo záujmovej samosprávy.

Na dosiahnutie uvedených cieľov SZZ:

 1. vytvára organizačné, ekonomické a materiálne podmienky pre činnosť svojich členov a svojich orgánov;
 2. vydáva rozhodnutia a vnútorné predpisy v súlade s týmito stanovami;
 3. SZZ v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR a kódexom Svetovej anti-dopingovej agentúry (Ďalej len WADA) vykonáva dopingové kontroly. SZZ súhlasí, aby antidopingové orgány z poverenia MOV, SOV, FILA príp. CELA vykonávali súťažné prípadne mimo súťažné dopingové kontroly;
 4. SZZ môže vytvárať organizačné, ekonomické, personálne a materiálne podmienky podnikaním a účasťou v obchodných spoločnostiach;
 5. má rozhodovaciu a disciplinárnu právomoc.