Rozhodcovia
Názov
Príloha č 1 k JVS – školenie rozhodcov 2018
Potvrdenie o kvalifikácií lektorov 2015
Osvedčenie o akreditácii rozhodcov 2016- vzor
Štúdijný plán školenia rozhodcov 2015
Príloha č 1 k JVS školenie rozhodcov 2015
Žiadosť o akreditáciu vzdelávania rozhodcov v zápasení I.- III. stupňa
Potvrdenie o akreditácii rozhodcov 2009-2014