Slovenský zápasnícky zväz je samostatným dobrovoľným, politicky nezávislým záujmovým športovým združením, ktoré tvoria organizačné články zápasníckeho športu – oddiely, kluby a individuálni členovia. SZZ je členom Medzinárodnej federácie zápasenia (UWW) a Európskej federácie zápasenia (UWW-Europe).

Hlavnými úlohami SZZ sú najmä:

  1. zabezpečovanie rozvoja zápasenia v SR, ochrana a obhajovanie záujmov všetkých členov združených v SZZ;
  2. organizácia zápasníckeho športu v SR, organizácia zápasníckych súťaží na území SR, vytváranie podmienok pre činnosť a rozvoj zápasenia v SR;
  3. zabezpečovanie reprezentácie SR v medzinárodných súťažiach, ako sú Olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, medzinárodné turnaje, medzištátne stretnutia, medzinárodné pohárové súťaže a pod.;
  4. zastupovanie záujmov zápasenia v orgánoch, komisiách, organizáciách a združeniach na území SR a v medzinárodných športových organizáciách;
  5. zastupovanie a presadzovanie záujmov zápasenia pred orgánmi štátnej správy (verejnej moci) a orgánmi územnej alebo záujmovej samosprávy.

Na dosiahnutie uvedených cieľov SZZ:

  1. vytvára organizačné, ekonomické a materiálne podmienky pre činnosť svojich členov a svojich orgánov;
  2. vydáva rozhodnutia a vnútorné predpisy v súlade s týmito stanovami;
  3. SZZ v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR a kódexom Svetovej anti-dopingovej agentúry (Ďalej len WADA) vykonáva dopingové kontroly. SZZ súhlasí, aby antidopingové orgány z poverenia MOV, SOV,  FILA príp. CELA vykonávali súťažné  prípadne mimo súťažné dopingové kontroly;
  4. SZZ môže vytvárať organizačné, ekonomické, personálne a materiálne podmienky podnikaním a účasťou v obchodných spoločnostiach;
  5. má rozhodovaciu a disciplinárnu právomoc.
TOP